Pomoc instytucjonalna

Kierowanie do domu pomocy społecznej

 1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
  • osób w podeszłym wieku
  • osób przewlekle somatycznie chorych
  • osób przewlekle psychicznie chorych
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej)
 3. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

  Do wniosku dołącza się:
  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy
  • oświadczenie o stanie majątkowym
  • kserokopię dowodu tożsamości
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( oraz badania: mocz, morfologia, OWA, rtg klatki piersiowej)
  • orzeczenie o niepełnosprawności

  Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

  Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony,

 4. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2. małżonek, wstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
  4. inne osoby
  5. przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

  przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 5. Opłatę za pobyt wnoszą:
  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
  2. małżonek wstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową cywilno - prawną w trybie art. 103 ust.2 ustawy:

Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy

 1. Pomoc w formie wsparcia w środowiskowym domu samopomocy przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 2. Do wniosku dołącza się:
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniami do uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych,
  • Badania laboratoryjne ( Hbs, OWA)
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty
 3. Pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny do wysokości kosztu jednego gorącego posiłku ( obiadu). Obecnie 3,50 zł za obiad. Osoby osiągające dochód poniżej kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. osoby samotne - 477, w rodzinie 351 nie ponoszą opłat.
 4. Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za posiłek.
 5. Skierowanie do środowiskowego domu następuję na podstawie decyzji administracyjnej.

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

 1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
  • interwencyjnego
  • rodzinnego
  • socjalizacyjnego
 2. Na terenie Miasta Nowego Sącza funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:
  • Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nowy Sącz ul. Lwowska 59 ( w skład wchodzi placówka socjalizacyjna Nowy Sącz ul. Teligi 24, placówka interwencyjna - Nowy Sącz ul. Lwowska 59 i placówka interwencyjna w Trzycierz)
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 - Nowy Sącz ul. Tarnowska 107
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 - Nowy Sącz ul. Zyndrama 17
 3. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:
  • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień
  • kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny (§19 w/w rozporządzenia)
 5. Zgodnie z art. 81 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z tym, że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.
 6. Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Nowym Sączu stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka w placówce.